logo Cultuur Historisch Centrum De Tiid

Nieuws overzicht

Huis van verhalen, Gemeentearchief Súdwest-Fryslân

Wanneer je het gemeentearchief bezoekt, moet je rekening houden met een aantal zaken

 

Wanneer je het gemeentearchief bezoekt, moet je rekening houden met een aantal dingen: 

 • Maak eerst een afspraak via archief@sudwestfryslan.nl of bel naar 14 0515;
 • Gemeentearchivaris: Jack de Vries, j.b.devries@sudwestfryslan.nl, 06-11777974
 • Je kunt langskomen van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur, met uitzondering van de feestdagen.
 • Vergeet niet jouw eigen laptop, macbook of iPad mee te nemen. Wifi is aanwezig.  
 • Vermeld bij het maken van een afspraak, indien mogelijk, welke stukken je wilt inzien. Wij leggen ze dan alvast voor jou klaar; 
 • Heb je een afspraak gemaakt? Meld je bij binnenkomst bij de informatiebalie. Het gemeentearchief bevindt zich op de eerste etage;
 • Breng je voor het eerst een bezoek aan het gemeentearchief? Dan krijg je een exemplaar van het bezoekersreglement. In het bezoekersreglement staat informatie over de gang van zaken wanneer je het archief wilt bezoeken en raadplegen. 
 • Auteursrechten en privacy
 • De meeste archiefstukken zijn openbaar, maar dat geldt niet voor alles. Bijvoorbeeld documenten die over personen gaan zijn niet openbaar. 
 • Voor een scan of kopie betaal je administratiekosten. 
  • Als onze archiefmedewerkers iets voor je moeten uitzoeken of opzoeken, kost dat € 14,00 per kwartier.
  • Een scan op formaat A4 € 0,70
  • Een scan op formaat A3 € 1,20
  • En scan groter dan A3 € 5,50 en wanneer deze op papier wordt verstrekt  € 10,90
  • Een scan van een bodemrapport(en) of omgevingsvergunning(en) € 38,55
  • Een bestand van een of meer scans van een bodemrapport of milieuvergunning € 39,70 (= 25,90 + 13,80)
  • De rekening sturen wij achteraf.  

Raadplegen van beperkt openbare archieven

De meeste archiefstukken zijn openbaar, maar dat geldt niet voor alles. Bijvoorbeeld documenten over nog levende personen kunnen beperkt van openbaarheid zijn uitgesloten. Als je beperkt openbare stukken wilt raadplegen, stuur je een mail naar archief@sudwestfryslan.nl. Vermeld hierin:

 • je naam, adres, postcode en woonplaats;
 • indien bekend het archief en inventarisnummer(s) die je wilt inzien;
 • het doel van jouw onderzoek;

Voorwaarden

 • de uit de beperkt openbare archieven van de gemeente verkregen gegevens wend jij slechts voor het doel van jouw onderzoek aan;
 • je maakt geen reproducties (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot foto/kopie/scan) van beperkt openbare documenten;
 • je verwerkt de uit de beperkt openbare archieven van de gemeente verkregen gegevens in overeenstemming met de Auteurswet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere toepasselijke regelgeving. Dit betekent in ieder geval dat het niet is toegestaan de uit de beperkt openbare archieven van de gemeente verkregen persoonsgegevens zodanig te publiceren. Of op andere wijze openbaar te maken, dat het recht van een ieder op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer geschonden wordt. Of bij de aangelegenheid betrokken personen of hun directe nabestaanden, dan wel derden, onevenredig bevoordeeld of benadeeld kunnen worden;
 • je onderschrijft dat onder publiceren of openbaarmaking niet alleen het publiceren in boek, tijdschrift of op internet wordt verstaan, maar ook mondelinge of schriftelijke mededelingen aan derden, waaronder ook de betrokken personen zelf;
 • je aanvaardt de volledige aansprakelijkheid, zowel in strafrechtelijke als civielrechtelijke zin, voor (de gevolgen van) onzorgvuldig gebruik van de aan inzage ontleende gegevens en jij vrijwaart de gemeente tegen aansprakelijkheidstelling, voortvloeiende uit het verlenen van toegang tot de archiefbescheiden. 

Wil jij jouw archieven en/of foto's onderbrengen in De Tiid? Mail dan naar archief@sudwestfryslan.nl om de mogelijkheden te bespreken. 

Meer informatie

 

Datum

03 oktober 2023

Cultuur Historisch Centrum De Tiid maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae