logo Cultuur Historisch Centrum De Tiid

Nieuws

Bevolkingsregisters Bolsward en Workum on-line beschikbaar

De bevolkingsregisters van Bolsward en Workum over de periode 1850-1922 zijn vanaf 27 mei 2022 te doorzoeken op www.allefriezen.nl voor het brede publiek, – voor zowel amateurs als geoefende onderzoekers.

Het resultaat zal genealogische onderzoekers helpen bij hun onderzoek, maar ook historisch onderzoek bevorderen naar de geschiedenis van wonen, werken en leven in Súdwest-Fryslân.

Over de bevolkingsregisters

In het gemeentelijk bevolkingsregister (1850-1922) werd elk huishouden ingeschreven. Naast namen en geboortedata en –plaatsen zijn ook adressen, beroepen en kerklidmaatschappen opgenomen. Ook eventuele inwonende familieleden, kostgangers of bedienden werden bij het gezin ingeschreven. Daarmee zijn bevolkingsregisters een waardevolle bron bij tal van onderzoeken.

Vele handen

Vanaf februari 2022 hebben ruim 270 vrijwilligers zich aangemeld voor het project ‘Fan wa bisto ien?’ op www.velehanden.nl. Dit is een crowdsourcingwebsite  waar archieven en musea hun gedigitaliseerde collecties ter ontsluiting aanbieden aan het grote publiek. Doel is om op deze manier collecties doorzoekbaar te maken en te zorgen dat deze snel online komen. Bij dit project gaat het om de bevolkingsregisters van 11 vroegere gemeenten (tot 1984) van Súdwest-Fryslân. De bevolkingsregisters van Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hemelumer Oldeferd en NoordwoldeHindeloopen, IJlst en Stavoren zijn al te raadplegen op ‘Alle Friezen'. Het project wordt naar verwachting eind 2022/begin 2023 afgerond met de bevolkingsregisters van  Sneek, Wonseradeel en Wijmbritseradeel. Ook meewerken aan het toegankelijk maken van de bevolkingsregisters van de vroegere gemeenten van Súdwest-Fryslân? Ga naar www.velehanden.nl > 'Fan wa bisto ien? Bevolkingsregisters Súdwest-Fryslân, 1850-1922. 

Cultuur Historisch Centrum De Tiid maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae