logo Cultuurhistorisch Centrum De Tiid

Nieuws overzicht

Gemeentearchief

Wie was de moeder van jouw opa? Waar woonden jouw overgrootouders? Hadden jouw voorouders in de 18e eeuw grond in bezit? 

 

Wanneer je het gemeentearchief bezoekt, moet je rekening houden met een aantal dingen: 

 • Maak eerst een afspraak via archief@sudwestfryslan.nl of bel naar 14 0515;
 • Je kunt langskomen van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur, met uitzondering van de feestdagen.
 • Vergeet niet jouw eigen laptop, macbook of iPad mee te nemen. Wifi is aanwezig.  
 • Vermeld bij het maken van een afspraak, indien mogelijk, welke stukken je wilt inzien. Wij leggen ze dan alvast voor jou klaar; 
 • Heb je een afspraak gemaakt? Meld je bij binnenkomst bij de balie;
 • Breng je voor het eerst een bezoek aan het gemeentearchief? Dan krijg je een exemplaar van het bezoekersreglement. In het bezoekersreglement staat informatie over de gang van zaken wanneer je het archief wilt bezoeken en raadplegen. 
 • Auteursrechten en privacy
 • De meeste archiefstukken zijn openbaar, maar dat geldt niet voor alles. Bijvoorbeeld documenten die over personen gaan zijn niet openbaar. 
 • Voor een scan of kopie betaal je administratiekosten. 
  • Per scan of kopie op A4 kost € 0,65 
  • Per scan of kopie op A3 kost € 0,95
  • Formaten groter dan A3 betaal je € 8,80
  • Als onze archiefmedewerkers iets voor je moeten uitzoeken of opzoeken, kost dat € 12,35 per kwartier. De rekening sturen wij achteraf.  

Corona

 • Per dag is het maximaal aantal bezoekers aan de studiezaal drie;
 • Blijf thuis als je de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.

Raadplegen van beperkt openbare archieven

De meeste archiefstukken zijn openbaar, maar dat geldt niet voor alles. Bijvoorbeeld documenten die over personen gaan zijn niet openbaar. Als je beperkt openbare stukken wilt raadplegen, stuur je een mail naar archief@sudwestfryslan.nl. Vermeld hierin:

 • je naam, adres, postcode en woonplaats;
 • het archief en inventarisnummer(s) die je wilt inzien;
 • het doel van jouw onderzoek;

Voorwaarden

 • de uit de beperkt openbare archieven van de gemeente verkregen gegevens wend jij slechts voor het doel van jouw onderzoek aan;
 • je maakt geen reproducties (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot foto/kopie/scan) van beperkt openbare documenten;
 • je verwerkt de uit de beperkt openbare archieven van de gemeente verkregen gegevens in overeenstemming met de Auteurswet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere toepasselijke regelgeving. Dit betekent in ieder geval dat het niet is toegestaan de uit de beperkt openbare archieven van de gemeente verkregen persoonsgegevens zodanig te publiceren. Of op andere wijze openbaar te maken, dat het recht van een ieder op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer geschonden wordt. Of bij de aangelegenheid betrokken personen of hun directe nabestaanden, dan wel derden, onevenredig bevoordeeld of benadeeld kunnen worden;
 • je onderschrijft dat onder publiceren of openbaarmaking niet alleen het publiceren in boek, tijdschrift of op internet wordt verstaan, maar ook mondelinge of schriftelijke mededelingen aan derden, waaronder ook de betrokken personen zelf;
 • je aanvaardt de volledige aansprakelijkheid, zowel in strafrechtelijke als civielrechtelijke zin, voor (de gevolgen van) onzorgvuldig gebruik van de aan inzage ontleende gegevens en jij vrijwaart de gemeente tegen aansprakelijkheidstelling, voortvloeiende uit het verlenen van toegang tot de archiefbescheiden. 

Het gemeentearchief beheert de archieven van de volgende voormalige gemeenten  

 • Bolsward, 1402-2011;
 • Littenseradiel (en de voorgangers Baarderadeel en Hennaarderdadeel), 1543-2018;
 • Nijefurd (en de voorgangers Hemelumer Oldeferd en Noordwolde, Hindeloopen, Stavoren en Workum), 1331-2011;
 • Sneek, 1517-2011;
 • Wûnseradiel, 1581-2011;
 • Wymbritseradiel (en de voorgangers IJlst en Wijmbritseradeel), 1550-2011.

Daarnaast beheren wij honderden particuliere archieven en duizenden foto’s. Bekijk het archievenoverzicht op het Friesarchiefnet.

Wil jij jouw archieven en/of foto's onderbrengen in De Tiid? Mail dan naar archief@sudwestfryslan.nl om de mogelijkheden te bespreken. 

 

Datum

17 september 2021

Cultuurhistorisch Centrum De Tiid maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae